غواصی در بحر قرآن

غواصی در بحر قرآن
طبقه بندی موضوعی
بایگانی

۱۴ مطلب با موضوع «ختم مفهومی قرآن - استاد چیت جیان» ثبت شده است

استاد چیت ­چیان

 • جلسه 1 – سوره مبارکه آل­ عمران – 93.11.14

   متن         صوت

 • جلسه 2 – سوره مبارکه آل­ عمران – 93.11.21

متن         صوت 

 • جلسه 3 – سوره مبارکه آل­ عمران – 93.11.28

متن

 • جلسه 4 – سوره مبارکه آل­ عمران – 93.12.5

متن

 • جلسه 5 – سوره مبارکه آل­ عمران – 93.12.12

متن

 • جلسه 6 – سوره مبارکه آل­ عمران – 93.12.19

متن

 • جلسه 7 – سوره مبارکه آل­ عمران – 94.1.18

متن

 • جلسه 8 – سوره مبارکه آل­ عمران – 94.1.25

متن

 • جلسه 9 – سوره مبارکه آل­ عمران – 94.2.1

            متن
 • جلسه 10 – سوره مبارکه آل­ عمران – 94.2.8
            متن
 • جلسه 11 – سوره مبارکه آل­ عمران –       94.2.15
      
ن۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۹۳ ، ۱۹:۵۹

استاد چیت ­چیان

 • جلسه 1 – سوره مبارکه بقره – 93.5.14

متن              صوت

 • جلسه 2 – سوره مبارکه بقره – 93.5.21

متن              صوت

 • جلسه 3 – سوره مبارکه بقره – 93.5.28

متن               صوت

 • جلسه 4 – سوره مبارکه بقره – 93.6.4

متن               صوت

 • جلسه 5 – سوره مبارکه بقره – 93.6.11

متن               صوت

 • جلسه 6 – سوره مبارکه بقره – 93.6.18

متن               صوت

 • جلسه 7 – سوره مبارکه بقره – 93.6.25

متن           صوت

 • جلسه 8 – سوره مبارکه بقره – 93.7.8

متن           صوت

 •  جلسه 9 – سوره مبارکه بقره – 93.7.15

متن          صوت

 • جلسه 10– سوره مبارکه بقره – 93.7.22

متن           صوت

 • جلسه 11 – سوره مبارکه بقره – 93.7.29

متن           صوت

 • جلسه 12 – سوره مبارکه بقره – 93.8.7

متن           صوت

 • جلسه 13 – سوره مبارکه بقره – 93.8.20

متن           صوت

 • جلسه 14 – سوره مبارکه بقره – 93.8.27

متن           صوت

 •  جلسه 15 – سوره مبارکه بقره – 93.9.4

متن           صوت

 • جلسه 16 – سوره مبارکه بقره – 93.9.11

متن               صوت

 • جلسه 17 – سوره مبارکه بقره – 93.9.18

متن             صوت

 • جلسه 18 – سوره مبارکه بقره – 93.9.25

متن             صوت

 • جلسه 19 – سوره مبارکه بقره – 93.1.9

متن             صوت

 •  جلسه 20 – سوره مبارکه بقره – 93.10.16

متن             صوت

 • جلسه 21 – سوره مبارکه بقره – 93.10.23

متن              صوت

 • جلسه 22 – سوره مبارکه بقره – 93.10.30

متن              صوت

·     

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ بهمن ۹۳ ، ۱۹:۵۸

استاد چیت ­چیان

 • جلسه 1 – سوره مبارکه حجر – 93.4.10

متن                  صوت

 • جلسه 2 – سوره مبارکه حجر – 93.4.17

متن                  صوت

 • جلسه 3 – سوره مبارکه حجر – 93.4.24

متن                  صوت

 • جلسه 4 – سوره مبارکه حجر – 93.4.31

 متن                 صوت  

      متن کل جلسات سوره مبارکه حجر
      لینک صوت کل جلسات سوره مبارکه حجر


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ بهمن ۹۳ ، ۱۴:۲۴

استاد چیت ­چیان

 • جلسه 1 – سوره مبارکه ابراهیم (ع) – 93.2.30

متن                 صوت

 •  جلسه 2 – سوره مبارکه ابراهیم (ع) – 93.3.13

متن                 صوت

 •    جلسه 3 – سوره مبارکه ابراهیم (ع) – 93.3.27

متن                  صوت

 • جلسه 4 – سوره مبارکه ابراهیم (ع) – 93.4.3

                      متن                 صوت

      متن کل جلسات سوره مبارکه ابراهیم

      لینک صوت کل جلسات سوره مبارکه ابراهیم       

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ بهمن ۹۳ ، ۱۲:۰۶

استاد چیت ­چیان

 • جلسه 1 – سوره مبارکه رعد –    93.1.26

                       متن                  صوت

 • جلسه 2 – سوره مبارکه رعد – 93.2.2

                      متن              صوت 

 • جلسه 3 – سوره مبارکه رعد – 93.2.9

                      متن             صوت

 • جلسه 4 – سوره مبارکه رعد – 93.2.16

                      متن             صوت

      متن کل جلسات سوره مبارکه رعد

      لینک صوت کل جلسات سوره مبارکه رعد
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ بهمن ۹۳ ، ۱۱:۳۴

استاد چیت ­چیان

 •  جلسه 1 – سوره مبارکه یوسف (ع) – 92.11.8

                  متن                    صوت

 • جلسه 2 – سوره مبارکه یوسف (ع) – 92.11.15

                 متن                    صوت

 • جلسه 3 – سوره مبارکه یوسف (ع) – 92.11.29

                متن                    صوت

 • جلسه 4 – سوره مبارکه یوسف (ع) – 92.12.6

                متن                    صوت

 •  جلسه 5 – سوره مبارکه یوسف (ع) – 92.12.13

                متن                    صوت

 •  جلسه 6 – سوره مبارکه یوسف (ع) – 92.12.20

                متن                    صوت

 •  جلسه 7 – سوره مبارکه یوسف (ع) – 93.1.26

               متن                    صوت

      متن کل جلسات سوره مبارکه یوسف

      لینک صوت کل جلسات سوره مبارکه یوسف


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ بهمن ۹۳ ، ۱۱:۱۶

استاد چیت ­چیان

 • جلسه 1 – سوره مبارکه هود (ع) – 92.9.19

                متن                   صوت

 •  جلسه 2 – سوره مبارکه هود (ع) – 92.9.26

                متن                   صوت

 •  جلسه 3 – سوره مبارکه هود (ع) – 92.10.3

                متن                   صوت

 • جلسه 4 – سوره مبارکه هود (ع) – 92.10.17

                متن                   صوت

 • جلسه 5 – سوره مبارکه هود (ع) – 92.10.24

                متن                   صوت

 • جلسه 6 – سوره مبارکه هود (ع) – 92.11.1

               متن                   صوت

      متن کل جلسات سوره مبارکه هود

      لینک صوت کل جلسات سوره مبارکه هود


۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ بهمن ۹۳ ، ۱۱:۴۱

استاد چیت ­چیان

 • ·جلسه 1– سوره مبارکه یونس (ع) – 92.7.22

                   متن                   صوت

 • · جلسه 2 – سوره مبارکه یونس (ع) – 92.7.30

                   متن                   صوت

 • ·جلسه 3 – سوره مبارکه یونس (ع) – 7/8/92

                   متن                   صوت

 • ·جلسه4 – سوره مبارکه یونس (ع) – 92.8.14

                   متن                   صوت

 • ·جلسه 5 – سوره مبارکه یونس (ع) – 92.8.21

                   متن                   صوت

 • ·جلسه 6 – سوره مبارکه یونس (ع) – 92.8.28

                   متن                   صوت

 •  جلسه 7 – سوره مبارکه یونس (ع) – 92.9.5

                   متن                   صوت

 • جلسه 8 – سوره مبارکه یونس (ع) 92.9.12

                   متن                   صوت

      متن کل جلسات سوره مبارکه یونس

      لینک صوت کل جلسات سوره مبارکه یونس


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ بهمن ۹۳ ، ۱۱:۲۴

استاد چیت ­چیان

 •  جمع بندی سور مبارکه حامدات – 92.7.23

                  متن           صوت

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ بهمن ۹۳ ، ۱۱:۰۸

استاد چیت ­چیان

 • جلسه 1 – سوره مبارکه فاطر –2.7.92

                   متن                   صوت

 • جلسه 2 – سوره مبارکه فاطر –9.7.92

متن                        صوت

 •  جلسه 3 – سوره مبارکه فاطر – 16.7.92

متن                        صوت


      متن کل جلسات سوره مبارکه فاطر

      لینک صوت کل جلسات سوره مبارکه فاطر


               

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ بهمن ۹۳ ، ۱۱:۰۰